De Peutergroep

UkenPuk

Deze pagina informeert ouders over de peuterlessen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op de eerste Nederlandstalige school in Boston (ENSiB). Dit is een verkorte versie van het ENSiB Peuterbeleid. Mocht je meer willen weten over ons officiële Peuterbeleid, over onze doelen en methodes, klik dan hier voor de volledige versie.

 

Waarom je peuter naar de lessen van de ENSiB laten gaan?

Kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving krijgen als vanzelfsprekend een rugzakje taalvaardigheid mee. Wanneer ze vanaf jongs af aan twee of meer talen om zich heen horen, gaan kinderen deze talen vanzelf herkennen, begrijpen, ontwikkelen en, als het taalaanbod in de verschillende talen voldoende aanwezig is, ook spreken. Voor Nederlandssprekende ouders met jonge kinderen in het buitenland liggen een aantal kansen voor het grijpen:

  • In een NTC-peutergroep worden kinderen in een vroeg stadium een extra impuls van Nederlands taalaanbod geboden;
  • Onderzoek heeft bewezen dat een vroege start van (taal)onderwijs een positief effect heeft op de taalontwikkeling van het kind. Hoe jonger kinderen worden gestimuleerd in het begrijpen en spreken van Nederlands in een meertalige omgeving, hoe beter. Tot het vierde levensjaar is het brein het meest gevoelig voor het leren van taal;
  • Jonge kinderen imiteren veel, vooral leeftijdsgenootjes. Daardoor worden in een peutergroep kinderen op een andere manier gemotiveerd dan in de thuissituatie om Nederlands te begrijpen en te spreken;
  • Peuters wennen alvast aan de sfeer, omgeving en cultuur van ENSiB;
  • De ENSiB en ouders worden al in een vroeg stadium partners in (meer)talig opvoeden, waarbij ouders ideeën krijgen voor het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling thuis en waarbij de school al in een vroeg stadium zicht krijgt op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerling. 

Hoe geven wij ons peuteronderwijs vorm?

De peuterlessen vinden plaats in de British International School of Boston (BISB), op woensdag van 16.00 tot 18.00u of op zondag van 13.00 tot 16.00u. Wij stimuleren doelgericht de Nederlandse taalontwikkeling van jonge kinderen door samen te spelen, ervaren en beleven. Plezier in taal(activiteiten) staat centraal, waarbij kinderen kennismaken met routines rondom mondelinge taal en geletterdheid. We maken gebruik van de methode Puk & Ko, en we gebruiken observatielijsten om de talige voortgang van peuters bij te houden.

Er zijn maximaal 12 peuters per groep. De bezetting daarbij is minimaal één leerkracht, en vanaf 5 kinderen zal er een extra helpende volwassene aanwezig zijn.

Ouders zullen niet aanwezig zijn tijdens de peuterles. De eerste twee lessen van het schooljaar willen we ouders de mogelijkheid bieden om met hun kind in de les aanwezig te zijn indien dit nodig blijkt. Zo kunnen ouders een kijkje nemen in het lokaal en kan de peuter wennen aan de nieuwe situatie. Mocht een peuter niet direct de hulp van een ouder nodig hebben, adviseren wij om niet te lang bij die eerste lessen te blijven. Uit ervaring weten wij dat dit beter is voor de klassituatie.

Ouders zijn elke les welkom om hun kind tijdens de inloop in de klas te brengen. Tijdens deze inloop is er tijd voor een korte overdracht van ouders naar de leerkracht toe. Aan het einde van de les kunnen de ouders hun kind weer ophalen in de klas. Ouders zijn welkom als de leerkracht de deur open doet.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Er zijn twee voorwaarden voor toelating tot de ENSiB Peutergroep: (1) de peuter is tweeënhalf jaar of ouder op 1 september van het betreffende schooljaar; en (2) minstens één ouder spreekt Nederlands en is in de gelegenheid om thuis Nederlands te spreken met het kind.

Als ouders nieuw zijn op de school, zal er voorafgaand aan de start van de peuter in de peutergroep een gesprek plaatsvinden met de onderwijscoördinator. Hierbij komt ter sprake:

  • het niveau van Nederlands van de peuter
  • het aanbod van ENSiB aan peuters
  • de verwachtingen/doelstellingen van ouders
  • de verwachtingen van ENSiB t.o.v. ouders
  • eventuele belangrijke (medische) informatie over het kind

Wat wordt er van mij als ouder verwacht en wat kan je als ouder van ENSiB verwachten?

Bij het intakegesprek wordt afgesproken met de ouders dat er minstens 1 ouder Nederlands praat met de peuter. Voor de taalontwikkeling van peuters is het enorm belangrijk dat er in het Nederlands voorgelezen wordt, dit stimuleren wij dan ook. De voortgang van het kind wordt tijdens de schoolperiode gevolgd. Mocht het blijken dat een kind zich niet veilig voelt in de groep of door zijn/haar gedrag onveiligheid veroorzaakt wordt voor andere kinderen in de groep, kan worden besloten de plaatsing te beëindigen. Indien een kind onverhoopt en structureel achter blijft, dan bezint de school zich samen met de ouders op mogelijke extra ondersteuning. In het uiterste geval kan worden overwogen om het volgen van de lessen te beëindigen. Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat een kind niet voldoende vooruitgaat, zelfs na een speciaal handelingsplan, kan de school besluiten het kind niet meer tot het volgende jaar toe te laten.

De leerkracht houdt ouders regelmatig via email op de hoogte van de thema’s die in de les aan bod komen. Daarnaast is er twee keer per jaar een mogelijkheid tot 10-minutengesprek met ouders en leerkracht, waarbij de ontwikkeling van het kind wordt besproken. Indien nodig kunnen ouders de leerkracht ook buiten school contacteren via email.

Hoe wordt er aandacht geschonken aan de cultuur van Nederland/België?

Naast de reguliere lessen, is er vier keer per jaar een cultuurdag. Dit zijn door het jaar heen de Kinderboekenweek (oktober), Sinterklaas (december), schaatsfestijn (maart) en Koningsdag (april). Over het algemeen bestaat zo’n dag uit taallessen die 2 uur duren en een cultuurgedeelte die 3 uur duurt. Op deze dagen wordt er altijd een programma aan de peuters aangeboden. Aanwezigheid is niet verplicht voor peuters, gezien het een lange dag voor hen kan zijn.

Peuterleidsters: Else van Haastrecht (zondag) & Sien Verschave (woensdag, zondag)